Claynosaurz联创Cabana已离开该项目

担任 联创 项目 2024-03-06 48
3月6日,Solana生态NFT系列Claynosaurz联合创始人Cabana已离开该项目,并加入Web3开发工具Truffle担任首席营销官。
相关推荐